ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted by: KsSzymon

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/POIS/2017

 

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Katedralna Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła

ul. Żeglarska 16, 87-100 Toruń

adres do korespondencji:

ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń

 

tel. /56/ 657-14-80

e-mail: parafia@katedrajanow.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.katedratorun.pl

 

godziny otwarcia kancelarii parafialnej:

pon. i czw. 9:00 -10:00

wt. i pt. 16:00 -17:00

 

 1. NAZWA ZAMÓWIENIA

 

Prace konserwatorskie wybranego wyposażenia kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu wraz z naprawą muru cmentarnego
i zabezpieczenie obiektu;

realizowanego w ramach projektu Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II, nr POIS.08.01.00-00-1019/16

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z:

1)     zasadą konkurencyjności, określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 7 lipca 2017 r.

2)     obowiązującym u zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień dla zadań objętych projektem „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”.

 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Wszelkie odwołania do przepisów ustawy Pzp w treści niniejszego zapytania ofertowego należy traktować wyłącznie jako wskazanie jednolitych
  i przejrzystych zasad dokonywania czynności w postępowaniu.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1)     prac konserwatorskich wybranego wyposażenia kościoła (zgodnie z programem prac konserwatorskich) tj:.

-        obraz z przedstawieniem Adoracji Marii Niepokalanej jako Królowej Nieba i Ziemi tzw. Immaculata,  

-        obraz z przedstawieniem św. Cecylii,

-        żyrandole / świeczniki wiszące – 2 szt.,

-        ławki (nawa północna),

-        prospekt organowy organów bocznych,

-        drzwi główne „gotyckie”.

2)     prac konserwatorsko – budowlanych przy murze cmentarnym wraz z furtkami (zgodnie z programem prac konserwatorskich  i projektem budowlanym),

3)     instalacja  systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu (zgodnie z projektem budowlanym)

4)     prac konserwatorsko – budowlanych poinstalacyjnych.

 

Uwaga!

w związku z przeprowadzonym w latach 2010-2013 kompleksowym remontem ścian i  sklepień kościoła katedralnego prace instalacyjne i poinstalacyjne muszą być prowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w substancję zabytku. Roboty instalacyjne jak i poinstalacyjne muszą być wykonywane w ścisłej współpracy i pod nadzorem kierownika prac konserwatorskich.

 

 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niżej wymienionych opracowaniach stanowiących integralną część zapytania ofertowego:

1)     Program prac konserwatorskich dla wybranych elementów wyposażenia wnętrz katedry p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu:

CZĘŚĆ I – MALARSTWO I DREWNO POLICHROMOWANE

            1. Obrazy sztalugowe:

 • I. 1.1. obraz z przedstawieniem „Adoracji Marii Niepokalanej jako Królowej Nieba i Ziemi” – tzw. Immaculata
 • I. 1.2. obraz z przedstawieniem „św. Cecylii”

            2. Elementy drewniane polichromowane:

 • I. 2. barokowy prospekt organowy

            CZĘŚĆ II – ZABYTKOWE STOLARKI

 • II. 1. główne wrota wejściowe (zachodnie)
 • II. 2. ławki z nawy północnej

            CZĘŚĆ III – METAL

 • III. 1. zabytkowe żyrandole, marzec 2016

2)     Program prac konserwatorskich dla muru cmentarnego wraz z furtkami z otoczenia katedry p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, marzec 2016.

3)     Projekt budowlany prac konserwatorsko – budowlanych przy murze cmentarnym wraz z furtkami z otoczenia Katedry p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, czerwiec 2016.

4)     Projekt budowlany Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w Bazylice Katedralnej św. Janów w Toruniu, czerwiec 2016.

5)     Przedmiar robót:

a)     Prace konserwatorskie wybranego wyposażania kościoła katedralnego wraz z naprawą muru cmentarnego oraz zabezpieczenie obiektu.

Przedmiar robót ma charakter poglądowy i stanowi jedynie dokument pomocniczy do sporządzenia wyceny. Wszystkie obmiary obiektów Wykonawca winien zweryfikować we własnym zakresie.

 1. Wszystkie prace należy wykonać w szczególności w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawomocne decyzje zatwierdzające projekty budowlane oraz udzielające pozwolenia na budowę oraz decyzje Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalające na prowadzenie prac i robót przy zabytku.
 3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach przedmiot zamówienia opisano ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia, norm, aprobat i specyfikacji technicznych, to należy przyjąć, że są one w zakresie jakości i parametrów technicznych tych materiałów, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, przez co należy rozumieć materiały zapewniające osiągnięcie efektu na poziomie jakości co najmniej takim jak materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub wyższym. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie wykazać równoważność zastosowanych materiałów przedkładając Zamawiającemu stosowane opisy techniczne lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowane rozwiązania równoważnego wiązać się będzie z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej, uwzględniającej wprowadzone zamiany na własny koszt i uzyskanie jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to będzie niezbędne, uzyskanie również wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił:

1)     minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,

2)     termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady był równy okresowi udzielonej gwarancji.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

-        pracownicy fizyczni wykonujący bezpośrednio czynności związane z robotami budowlanymi.

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania części zamówienia powierzonej podwykonawcom z podaniem nazw i adresów podwykonawców. Wymagania Zamawiającego określone w pkt 9 stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 
 2. Istotne informacje na temat realizacji zamówienia:

1)     przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym kościele, obiekt zabytkowy,

2)     Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w sposób uwzględniający specyfikę i warunki działania Zamawiającego, w szczególności do:

a)     prowadzenia robót w sposób uwzględniający porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.,

b)     dołożenia wszelkich starań zmierzających do zminimalizowania zakurzenia, zapylenia i zabrudzenia wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz zabezpieczenia obiektów zabytkowych w sąsiedztwie prowadzenia robót.

c)     zapewnienia czystości w miejscu odprawiania nabożeństwa,

d)     wykonywania robót instalacyjnych z najwyższą starannością z uwzględnieniem faktu, iż wnętrze kościoła podlegało w latach 2010 – 2013 kompleksowej renowacji.

 1. Jeżeli prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich wymagać będzie przewiezienia obiektu do pracowni Wykonawcy, obiekt ten zostanie wydany na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 1. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

kod CPV:

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

45252710-1 Konserwacja fresków

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin realizacji:

-        termin rozpoczęcia  – nie później niż  w terminie 7 dni od dania zawarcia umowy

-        termin zakończenia – do dnia 30.06.2018 roku.

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

1)     w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,

2)     który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

3)     który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4)     który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

5)     wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

6)     który, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykaz braku podstaw do wykluczenia,

7)     ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:

1)     posiadania doświadczenia:

a)     w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością:

 1. co najmniej 1 (jedno) zamówienie wykonane w czynnym obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków obejmujące wykonanie robót konserwatorsko-budowlanych w zakresie wykonania robót instalacyjnych, konserwatorsko-budowlanych robót poinstalacyjnych oraz prace konserwatorskie lub/i restauratorskie ruchomych elementów wyposażenia wnętrz obejmujące zabytkowe stolarki polichromowane i złocone, zabytkowe metalowe żyrandole, obrazy olejne; o wartości prac przy ruchomych elementach wyposażenia wnętrz minimum 1.500.000 zł brutto.
 2. co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące swoim zakresem prace konserwatorskie i restauratorskie malarstwa ściennego gotyckiego o wartości prac minimum 60.000 zł brutto.
 3. co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące w swoim zakresie wykonania robót budowlano – konserwatorskich muru ceglanego z kamiennym wystrojem architektonicznym wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni wątku ceglanego m.in. 500 m2 i wartości robót minimum 1.000.000 zł brutto
 4. co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych instalacyjnych systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, o wartości tych robót minimum 500.000 zł brutto.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w ramach jednego zamówienia (umowy) z zastrzeżeniem wykazania spełnienia poszczególnych warunków.

 

2)     dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

a)     co najmniej 1 (jedną) osobą wyznaczoną do kierowania budową, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która spełnia łącznie warunki:

 1. jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
 2. posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zbytków, określone w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.)
 3. posiada nie mniej niż 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu funkcji kierownika budowy,
 4. w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcje Kierownika  Budowy przy realizacji  co  najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 złotych brutto każda (słownie: trzy miliony 00/100 złotych) polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności – publicznej, kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków.

b)     co najmniej 1 (jedną) osobą wyznaczoną do kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskich w zakresie konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych, która spełnia łącznie warunki:

 1. posiada kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zbytków w zakresie konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych określone w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.),
 2. posiada co  najmniej 5-letnie  doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi w zakresie konserwacji zabytków nieruchomych wpisanych  do rejestru  zabytków, dotyczące konserwacji  i restauracji  elementów  i detali architektonicznych,
 3. w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania przez Wykonawcę ofert w postępowaniu, kierowała 1 (jedną) pracą budowlano-konserwatorską i/lub restauratorską w kubaturowym obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w ramach której wykonano prace budowlano-konserwatorskie poinstalacyjne we wnętrzach obiektu, o wartości zamówienia co najmniej 2.000.000 złotych (słownie:  dwa miliony 00/100 złotych brutto

 

c)     co najmniej 1 (jedną) osobą wyznaczoną do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie konserwacji i restauracji, malarstwa i rzeźby polichromowanej;

 1. posiada kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zbytków w zakresie konserwacji i restauracji, malarstwa i rzeźby polichromowanej określone w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.),
 2. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie  konserwacji malarstwa  i  rzeźby polichromowanej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

 

3)     potencjału technicznego:

a)     dysponuje pracownią przystosowaną do przechowywania i prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich o pow. min. 100m2 wyposażoną w odpowiednią ochronę przed włamaniem i kradzieżą, np. poprzez monitorowany elektroniczny system sygnalizacji i włamania,

b)     posiada średnie roczne zatrudnienie na stanowiskach pracowniczych (budowlanych) robotniczych co najmniej 10 osób w każdym roku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

4)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a)     posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych),

b)     posiada środki finansowe w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony 00/100 złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony 00/100 złotych).

 

Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów ustawy – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków poprzez wskazanie osób, które uzyskały wykształcenie i tytuły zawodowe oraz nabyły doświadczenie zawodowe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w rozdziale VIII zapytania ofertowego, poprzez wskazanie osób, które uzyskały wykształcenie i tytuły zawodowe oraz nabyte doświadczenie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 37h ustawy o ochroni zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów Wykonawcy złożonych wraz z ofertą.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji warunki udziału, o których mowa w rozdz. VIII zapytania ofertowego muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu, może polegać na zasobach udostępnionych przez inne podmioty w zakresie warunków określonych w rozdz. VIII pkt 2) ppkt a, b i c) oraz pkt 3) ppkt a) zapytania ofertowego.

Wykonawca, który polega na zasobach innego podmiotu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX dotyczące tych podmiotów.

 

W przypadku udokumentowania spełnienia warunku określone w rozdz. VIII pkt 3) ppkt a) Wykonawca oświadcza, że posiada własną pracownię konserwatorską lub przedłoży umowę jej najmu, dzierżawy. W przypadku gdy terminu obowiązywania umowy będzie krótszy niż termin realizacji zamówienia tj. 30.06.2018 r. Wykonawca zobowiąże się do jej przedłużenia na wskazany okres.

 

Warunki określone w rozdz. VIII pkt 1) ppkt a), pkt 3) ppkt b), pkt 4) ppkt a i b) Wykonawca winien spełnić samodzielnie.

 

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

 1. Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Aktualny odpis  właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Wykaz robót – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, odpowiadający wymaganiom określonym w rozdziale VIII zapytania ofertowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających należyte wykonanie. Przy czym dowodami są protokoły odbioru, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonane.
 6. Wykaz osób – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające wymogi określone w rozdziale VIII zapytania ofertowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 7. Informacja o potencjale technicznym w zakresie dysponowania pracownią konserwatorską – sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonym w rozdziale VIII zapytania ofertowego.
 8. Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia na stanowiskach pracowniczych (budowlanych) robotniczych u Wykonawcy w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku  gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie – sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7.
 9. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia określoną przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem ich opłacenia.
 10. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
 11. Metodologii prac konserwatorsko-budowlanych przed- i poinstalacyjnych w obrębie zabytkowych tynków, polichromii i detalu architektonicznego wraz z koncepcją zabezpieczenia obiektów zabytkowych w obrębie wykonywanych prac – opracowanie Wykonawcy.
 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w  następujących kryteriach:

1)     „cena oferty brutto” – C

2)     „doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania pracami konserwatorskimi i/lub restauratorskimi” – D

3)     metodologia prac konserwatorsko-budowlanych przed- i poinstalacyjnych w obrębie zabytkowych tynków, polichromii i detalu architektonicznego wraz z koncepcją zabezpieczenia obiektów zabytkowych w obrębie wykonywanych prac – opracowanie Wykonawcy” – E

 

 1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Liczba punktów maksymalna

cena oferty brutto- C

60

doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi – D

30

metodologia prac konserwatorsko-budowlanych przed- i poinstalacyjnych w obrębie zabytkowych tynków, polichromii i detalu architektonicznego wraz z koncepcją zabezpieczenia obiektów zabytkowych w obrębie wykonywanych prac – opracowanie Wykonawcy  – E

10

RAZEM (L) = C + D +E

100

 

 1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D+ E

gdzie:

L – (Razem) całkowita liczba punktów.

C – punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”.

D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do sprawowania nadzoru nad pracami konserwatorskimi”.

E – punkty uzyskane w kryterium „Metodologii prac konserwatorsko-budowlanych przed- i poinstalacyjnych w obrębie zabytkowych tynków, polichromii i detalu architektonicznego wraz z koncepcją zabezpieczenia obiektów zabytkowych w obrębie wykonywanych prac – opracowanie Wykonawcy”.

 

 1. Ocena punktowa w kryterium „cena oferty brutto/C” dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według  poniższej zasady:

              

Cmin

C  = ——————–  x 60 pkt, gdzie:  

                 Co

C – ilość punktów ocenianej oferty

Cminnajniższa cena spośród  ważnych ofert

Co cena badanej oferty spośród ważnych ofert

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium – 60 punktów.

 

 1. Ocena punktowa w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania pracami konserwatorskimi – D,

 

spełniającej warunki: kierowania pracami konserwatorskimi i/lub restauratorskimi w ramach realizacji prac budowlano-konserwatorskich wykonanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto.

(Zamawiający wymaga przedstawienia innych realizacji niż  wskazanych dla spełnienia

warunku udziału w postępowaniu tj. rozdz. VIII pkt 2) ppkt b zapytania ofertowego)

 

                 Do

D  = ——————–  x 30 pkt, gdzie:  

                 Dmax

 

D – ilość punktów w kryterium doświadczenie kierownika prac konserwatorskich ocenianej oferty

Doilość wykazanych realizacji kierownika prac konserwatorskich w ofercie badanej

Dmax najwyższa ilość realizacji kierownika prac konserwatorskich spośród ważnych ofert.

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium – 30 punktów.

 

 1. Ocena punktowa w kryterium – metodologia prac konserwatorsko-budowlanych przed- i poinstalacyjnych w obrębie zabytkowych tynków, polichromii i detalu architektonicznego wraz z koncepcją zabezpieczenia obiektów zabytkowych w obrębie wykonywanych prac – opracowanie Wykonawcy – E

Metodologia powinna być opracowana w sposób szczegółowy, obejmować co najmniej opis przygotowania oraz organizacji prac budowlanych i konserwatorskich związanych z instalacją systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, zabezpieczeniem obiektów zabytkowych w sąsiedztwie prowadzenia prac a następnie z przywróceniem elementów zabytkowych do stanu wyjściowego. Opis winien zawierać informacje nt. liczebności i kompetencji zespołu, który zajmować się będzie pracami przed- i poinstalacyjnymi, planowane rozwiązania techniczne, narzędzia i materiały, gotowość i sposoby rozwiązywania napotkanych problemów oraz inne elementy, które w ocenie wykonawcy są istotne z punktu widzenia realizowanego zadania.

Oceniane będzie:

-        przyjęcie odpowiednich metod – max. 2 pkt,

-        jakość proponowanych metod – max. 3 pkt,

-        jakość organizacji pracy, w szczególności dobór zespołów ilościowy i jakościowy, w – szczególności pod kątem dotrzymania terminu wykonania zamówienia – max. 3 pkt,

-        zgodność z zasadami sztuki – max. 2 pkt ,

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium – 10 punktów.

Brak przedstawienia przez Wykonawcę opracowanej metodologii stanowić będzie o odrzuceniu oferty.

 

Uwaga

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny brutto realizacji całego przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w umowie.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 7. Cena oferowana przez Wykonawcę winna być kompletna i jednoznaczna. Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zadania i okresu rękojmi i gwarancji oraz prawidłowe zakończenie i przekazanie dokumentacji. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wchodzące w zakres realizacji zamówienia z uwzględnieniem zadań przypisanych Wykonawcy.
 8. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za  wykonanie   przedmiotu zamówienia wraz z okresem gwarancji i rękojmi, niezależne od rozmiaru świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
 9. Za ustalenie ilości usług i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 10. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków  wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 11. Wykonawca wpisuje do formularza oferty ustaloną  cenę oferty brutto  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi i gwarancji i nie będą podlegały waloryzacji, oprócz przypadków opisanych we wzorze umowy.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)      wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawierający w szczególności:

 1. wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę oferty brutto,

 oraz doświadczenie;

 1. osoby wyznaczonej do kierowania pracami konserwatorskimi i/lub restauratorskimi - wykazane ponad minimalne wymagane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu,

2)      oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX –  zapytania ofertowego.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta – w sposób  uniemożliwiający jej samoistną dekompletację).
 9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii Parafialnej  i oznakować w następujący sposób:                               

 

Katedralna Parafia Rzymskokatolicka

św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła

adres do korespondencji:

ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń

 

Oferta – zapytanie ofertowe nr 1/POIS/2017

 

Prace konserwatorskie wybranego wyposażenia kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu wraz z naprawą muru cmentarnego i zabezpieczenie obiektu,

 

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.09.2017 r. DO GODZ. 11:00

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (koperty) oferty.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane
 4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ DALSZE CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

 

 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Parafii Katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu przy ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 11:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Parafialnej Zamawiającego, w dniu 25.09.2017 2017 r. o godzinie 11:30.
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.katedratorun.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przekazane pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o których mowa w rozdz. IX zapytania ofertowego, lub oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia ofert.
 7. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty z wyłączeniem ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych nie powodujących istotnych zmian treści oferty.
 8. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1)     została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

2)     została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

3)     jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,

4)     jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5)     zawierać będzie rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6)     Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie dokona stosownych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

7)     Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

8)     Wykonawca nie załączy do oferty opracowanej metodologii prac metodologii prac konserwatorsko-budowlanych przed- i poinstalacyjnych w obrębie zabytkowych tynków, polichromii i detalu architektonicznego wraz z koncepcją zabezpieczenia obiektów zabytkowych w obrębie wykonywanych prac.

 1. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia.
 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku:

1)     braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

2)     gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający uzyska zgodę na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

3)     wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, skutkującej ryzykiem uznania części lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy z Wykonawcą za niekwalifikowane w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą tradycyjną lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX zapytania ofertowego (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania dla których zastrzeżona jest forma pisemna).
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres korespondencyjny Zamawiającego, natomiast przekazywane drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: prafia@katedrajanow.pl.
 3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
 5. Odpowiedź na zadane pytania Wykonawców nastąpi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie internetowej Bazy Konkurencyjności, na których zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, bez ujawniania źródła zapytania.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 7. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia jest szczególny, zabytkowy i skomplikowany Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest ks. Prałat Marek Rumiński w godzinach otwarcia Kancelarii Parafialnej.

 

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego co najmniej okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu zrealizowania udzielonego zamówienia.
 3. Treść umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą  w zakresie przewidzianym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 50.000 złotych.
 7. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)     pieniądzu;

2)     gwarancjach bankowych;

3)     gwarancjach ubezpieczeniowych.

 1. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego: 40 1090 1506 0000 0001 2208 1355.
 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu umożliwiający wyegzekwowanie przez Zamawiającego ww. zabezpieczenia złożyć w siedzibie Zamawiającego.
 4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
 5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
 6. Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie również w celu pokrycia kar umownych niezapłaconych przez Wykonawcę albo naprawienia szkody poniesionej przez nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Wykonawcę Umowy, jako odszkodowanie lub na pokrycie wynagrodzenia  innego wykonawcy, który wobec nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień Umowy został przez Zamawiającego wynajęty do usunięcia szkód lub naprawy wady przedmiotu Umowy.
 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie:

1)     70% wartości zabezpieczenia, co stanowi kwotę: 35.000 PLN w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

2)     30% wartości zabezpieczenia, co stanowi kwotę: 15.000 PLN, zostanie pozostawione na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

1)     zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b)      wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;

2)   Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a)     w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b)     w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

3)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2;

4)    zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

5)    zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);

6)    wystąpi konieczność wykonania prac lub robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, pod warunkiem, że produkt (efekt) końcowy osiągnięty
w wyniku prac lub robót zamiennych będzie zgodny z określonym w zamówieniu
i jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, oraz realizacji robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot umowy koniecznych do prawidłowej realizacji umowy.

7)    wystąpi konieczność w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenia Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

8)    wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, a w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy podstawowej.

9)    zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron.

10)wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. PPOZOSAŁE INFORMACJE

 

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót.
 5. Załącznik nr 5  – Wykaz osób.
 6. Załącznik nr 6 – Informacja o potencjale technicznym w zakresie dysponowania pracownią konserwatorską.
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u Wykonawcy.
 8. Załącznik nr 8 – Istotne postanowienia umowy.
 9. Załącznik nr 9 – Opracowania wymienione w rozdz. IV zapytania ofertowego, stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

Toruń, 30.08.2017 r.

 

 

PB_mur_cmentarny

 PB_mur_cmentarny_rysunki

PB_SSP_SSWiN

 rys_ppoz_1

rys_ppoz_2

rys_ppoz_3

rys_ppoz_4

rys_ppoz_5

rys_ppoz_6

Program_prac_konserwatorskich_mur

Program_prac_konserwatorskich_wybranego_wyposażenia_wnętrz cz1

Program_prac_konserwatorskich_wybranego_wyposażenia_wnętrz cz2

Program_prac_konserwatorskich_wybranego_wyposażenia_wnętrz cz3

przedmiar

zal_1_formularz_ofertowy

zal_2_oświadczenie_o_spełnianiu_warunkówzal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia

zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia

zal_4_wkaz_robót

zal_5_wykaz_osób

zal_6_informacja o potencjale_technicznym

zal_7_srednioroczne_zatrudnienie

zal_8_istotne_postanowienia_umowy